IT Service Management

STARX Consulting har personal att sätta in vid behov i din IT-organisation. Vi har personal som arbetar enligt ”best practice” så som ITIL. Vi har kompetens för hela supportorganisationen.

Configuration Management:
Configuration Management (CM) är en detaljerad registrering och uppdatering av den information som beskriver ett företags hårdvara och mjukvara. Sådan information omfattar normalt program, nätverk, operativsystem, säkerhet, versioner och uppdateringar som tillämpats. När ett system behöver en hårdvaru- eller mjukvaruuppgradering kan en tekniker med åtkomst till configuration management databasen (CMDB) se vad som finns installerat. Teknikern kan sedan göra ett mer välgrundat beslut gällande uppgraderingar eller åtgärder som inte skadar befintliga system.

Incident/ Problem Management:
Incident management (ICM) är ett område inom IT Service Management (ITSM) som innebär att återställa tjänster till ett ”normaltillstånd” så fort som möjligt med liten eller ingen inverkan på verksamheten. Problem Management består av de åtgärder som vidtas för att förhindra att händelsen uppstår igen.

Change Management:
Change Management samordnar och kontrollerar ändringar i IT-tjänsterna. Change Management ser till att standardiserade metoder och rutiner används för effektiv och snabb hantering av förändringar i IT-infrastrukturen.

Service/ HelpDesk:
Service/ HelpDesk är kontaktpunkten (SPOC – single point of contact) mellan ett företag och dess kunder, medarbetare och affärspartners. Syftet med en ServiceDesk är att säkerställa att användarna får tillräcklig och snabb hjälp med diverse IT-problem eller andra frågeställningar gällande IT på företaget. En ServiceDesk är uppbyggd för att hantera både incidenter och beställningar. I detta sammanhang är en ”incident” en situation som resulterar i störning av IT-tjänsternas tillgänglighet eller kvalitet. Beställningar är rutinmässiga uppgifter, som att hjälpa en användare ändra ett lösenord, beställning av programvara eller att erbjuda information om en tjänst. STARX Consulting har personal inom 1st, 2nd och 3rd line support.

Release/ Deployment Management:
Release/ Deployment Management övervakar utveckling, testning, paketering, utskick/ installation, support och livscykel av programvara.

License/ Asset Management:
License och Asset Management samordnar och kontrollerar att mjukvarulicenser och hårdvara motsvarar verksamhetens krav. Vetskapen om vilken hårdvara och mjukvara som finns i verksamheten är en absolut nödvändighet och gör det enklare för företag att planera och budgetera för framtiden.